Integraalbruggen Westland

Verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van het Westland

Het Westland is van groot economisch belang voor Zuid-Holland. De bereikbaarheid van het gebied staat onder druk vanwege het zwaar belaste wegennet. Er komen in het gebied vele verkeersstromen samen. Het betreft economisch verkeer (Greenport), recreatief verkeer (Hoek van Holland en kustzone) en woon- werkverkeer. Om de bereikbaarheid ook in de toekomst te garanderen heeft de provincie Zuid-Holland besloten om een aantal provinciale wegen her in te richten, waarbij naast de verbetering van de bereikbaarheid ook de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van het gebied wordt aangepakt.
 

Wagemaker heeft een haalbaarheidsstudie, een Definitief ontwerp en een Uitvoeringsontwerp gemaakt van de drie betonnen kunstwerken van dit project. De kunstwerken zijn gelegen in het kassengebied rondom de Lier, een gebied vol kabels en leidingen. Daarnaast zijn alle faseringen, een gevolg van de zeer druk bereden infrastructuur, een extra complicerende factor waar rekening mee gehouden dient te worden. De drie betonnen kunstwerken kruisen elk een watergang. Vanwege de fasering zijn de constructies in twee delen gebouwd, waarbij de koppeling tussen beide delen zeer lastig uitvoerbaar is gebleken gezien de scheve kruisingen in combinatie met de prefab liggers.

De Smidsbrug en de Zwethbrug betreffen een integraal kunstwerk met één overspanning waarbij de dekconstructie is uitgevoerd met geprefabriceerde volstortliggers. Het geheel is gefundeerd op geprefabriceerde betonnen palen. De kruisingshoek van deze kunstwerken bedraagt respectievelijk 39 en 48 graden.

Het derde kunstwerk, de brug over de Zijdekade, is eveneens een integraal constructie. Dit kunstwerk heeft twee overspanningen van ca. 12 m welke de Zijdekade haaks kruisen. Ook dit kunstwerk is uitgevoerd met een geprefabriceerde dekconstructie. Doordat een gedeelte van het tussensteunpunt zich onder de waterlijn bevindt, is het onderste gedeelte uitgevoerd als een geprefabriceerde onderbalk. Hier is het overige deel van het tussensteunpunt in het werk bovenop gestort, waarbij de stortnaad achter de wrijfgordingen verdwijnt.
 

Opdrachtgever: Aannemingsmaatschappij VOBI b.v.

Globale omschrijving opdracht: Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, een Definitief Ontwerp en een Uitvoeringsontwerp van drie te realiseren kunstwerken.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp