Kadeconstructie Kooiplein Leiden

Ontwerp van een kadeconstructie in de historische binnenstad met respect voor bewoners

Kooiplein Leiden CV neemt de bebouwing en de ruimtelijke inrichting rond het Kooiplein onder handen als onderdeel van de herontwikkeling van Leiden Noord. Een belangrijk deel van het ruimtelijk plan betreft de aanleg van een nieuwe watergang tussen de Kralendijkkade en het plein ter plaatse van de huidige Surinamestraat. Twee voetgangersbruggen overspannen de watergang en zijn uitgevoerd in composiet. De zichtzijden van de kademuren zijn opgebouwd uit metselwerk. Aan de westzijde van de Kooilaan is ook een klein deel van de kade aangebracht als frontwand van de aanwezige duiker.
 

Aan de oostzijde van de Kooilaan is het Kooiplein herontwikkeld met als blikvanger een watergang. Deze watergang heeft een diepte van 1 meter en is aan weerszijden voorzien van een plasberm net onder de waterlijn. Ter plaatse van de Surinamestraat gaat de kademuur aan de noordzijde over in een natuurlijk talud. Aan de zuidzijde loopt de kade door tot aan de belending, die gedeeltelijk in het water staat. Over de watergang zijn twee voetgangersbruggen geplaatst van 15 en 8 meter. De bruggen zijn uitgevoerd in composiet waar zij door hun lage eigen gewicht kunnen rusten op de nieuwe kadeconstructie, zonder hier speciale voorzieningen voor te treffen.

Wagemaker heeft het eerdere constructieve voorontwerp, gebaseerd op stalen damwanden met groutankers, geoptimaliseerd waardoor veel conflicten met bestaande gebouwen, kabels en leidingen werden voorkomen. In het gerealiseerde constructieve ontwerp worden betonnen L-wanden gefundeerd op trillingsarme, in de grond gevormde palen. Na overleg met de omwonenden heeft Wagemaker, samen met de aannemer, een uitgebreid faseringsplan opgesteld om hinder en overlast tot een minimum te beperken. Ondanks de wijziging van het constructietype heeft de aanwezige ondergrondse infrastructuur de nodige uitdaging geboden. Er zijn veel actieve kabels en leidingen aanwezig, waaronder een gasleiding en een informatiekabel van het politiebureau. Voor diverse kabels en leidingen zijn speciale sparingen in het ontwerp opgenomen om conflictloos te kruisen. Door de L-wand hoog te funderen is het mogelijk geweest om de gestuurde boringen ongemoeid te laten.

Alle genoemde maatregelen om hinder te voorkomen hebben ook daadwerkelijk geresulteerd in een vlekkeloos verlopen uitvoeringsperiode en uiteindelijk in een prachtig eindresultaat.
 

Opdrachtgever: Kooiplein Leiden C.V.

Globale omschrijving opdracht: Uitwerken van een variantenstudie, het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp van de kadeconstructie in de historische binnenstad van de Leiden.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp