N279 ‘s-Hertogenbosch – Veghel

Kwaliteitsborging door middel van tweedelijns keuringen

In opdracht van provincie Noord-Brabant realiseert Combinatie de Vaart de verbreding van de N279 Noord over een lengte van 13,5 km van twee keer één, naar twee keer twee rijstroken. Door de verbreding van de N279 Noord wordt de weg veiliger en verbetert de doorstroming. De wegverbreding gaat gepaard met natuurontwikkeling en de rivier de Aa krijgt weer ruimte om te meanderen. Met de aanleg en inrichting van het ‘Dynamisch Beekdal’, in samenwerking met het Waterschap Aa en Maas, wordt wateroverlast in ’s-Hertogenbosch voorkomen en verbeteren verloren gegane natuurwaarden van het oppervlaktewater.
 

Om te borgen dat processen op de juiste wijze worden doorlopen en producten aan de gestelde eisen voldoen, past Combinatie de Vaart kwaliteitsmanagement toe. Als extra kwaliteitsborging hanteert Combinatie de Vaart een systeem van tweedelijns kwaliteitscontrole. Wagemaker voert deze werkzaamheden uit. De tweedelijns toetser is verantwoordelijk voor de borging van werkzaamheden conform het projectmanagementsysteem en hij zorgt dat de projectorganisatie leert van de ervaringen.

De tweedelijns kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd in de vorm van interne audits. Deze audits worden vormgegeven conform de principes van SCB en risicogestuurde toetsing. Afhankelijk van de resultaten en de voortgang van het project zal vervolgens meer op productniveau worden geaudit. Hierbij staat de vraag centraal of de producten voldoen aan de eisen. Deze keuringen in de tweede lijn zijn een aanvulling op de eerste lijn en worden uitgevoerd met een lagere frequentie. De resultaten van de audits worden vastgelegd in een auditrapport.

Behalve audits bij medewerkers van Combinatie de Vaart voert de tweedelijns toetser ook audits uit bij ZHP (zelfstandige hulppersonen). Deze audits kunnen zowel op het project als op de productielocatie van de ZHP plaatsvinden.

Naast de tweedelijns keuringen tijdens de uitvoering heeft Wagemaker ook per kwartaal een trendanalyse opgesteld. Voor deze trendanalyse zijn de bevindingen, afwijkingen, V&G onderwerpen en klachten geanalyseerd.
 

Opdrachtgever: Combinatie de Vaart (Dura Vermeer, Ploegam, Van den Biggelaar)

Globale omschrijving opdracht: Kwaliteitsborging door middel van onafhankelijke controle