Nieuwe kraanbaan stuw Belfeld

Aanpassing Poirée-stuw als onderdeel van Maaswerken

De Maaswerken vormen gezamenlijk een ingrijpend programma. Over een totale lengte van 222 kilometer werkt Rijkswaterstaat aan een veiligere, beter bevaarbare en meer natuurlijke Maas. Het werk bestaat uit 52 projecten. Wij zijn bij velen betrokken. Het sluis- en stuwcomplex Belfeld is opgebouwd uit sluizen, stuwen (de Poirée-stuw en de Stoney-schuiven) en een vistrap. Om de Poirée-stuw in het complex betrouwbaar en toekomstvast te kunnen laten functioneren waren aanpassingen aan de jukken en schuiven nodig en dienden de kraanwagen en brugdelen vervangen te worden.
 

Na vervanging van de kraanwagen kunnen de stalen schuiven van de stuw op een ARBO-veilige manier door één persoon gemanipuleerd worden en kan tevens met één persoon extra het gehele strijk- en zetproces van de stuw uitgevoerd worden. Het bedieningsontwerp van de kraanwagen heeft aanpassingen aan de stuw tot gevolg.

Wagemaker is gestart met het opstellen van een risicoprofiel op basis waarvan Rijkswaterstaat gedegen besluiten kon nemen. Aspecten als mogelijkheden van de bestaande situatie en de consequenties van functiewijziging leidde tot het bepalen van een oplossingsrichting voor de te versterken onderdelen met het bijbehorende kostenplaatje.

Rijkswaterstaat heeft op basis van deze analyse nadere invulling gegeven aan eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten voor het aan te besteden contract, zowel vanuit haar opdrachtgeverschap als vanuit het perspectief van beheerder.Vervolgens hebben wij de contractdocumenten opgesteld (basisovereenkomst UAV-GC, Annexen, Vraagspecificatie Eisen en Vraagspecificatie Proces) en adviseerden wij over de haalbaarheid vanuit een probabilistische projectplanning.

Na gunning aan Mourik heeft Wagemaker de opdracht gekregen voor het contractmanagement op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). Op basis van geïnventariseerde risico’s voerden wij toetsen uit om een oordeel te geven over het functioneren van het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer. 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Maaswerken

Globale omschrijving opdracht: De D&C-contractvoorbereiding voor de realisatie van een nieuwe kraanbaan.