Inundatiecomplex Mansveld

Herstel van 5 historische kunstwerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het inundatiecomplex Mansveld vervulde ooit een belangrijke rol bij de verdediging van de vesting Holland en Utrecht. Dit rijksmonument, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, verkeerde in zeer slechte staat. Deze staat van onderhoud gaf aanleiding om te onderzoeken hoe dit historisch erfgoed te behouden, met de nadruk op het versterken van de cultuurhistorische uitstraling. Aan Wagemaker de opdracht om aan deze randvoorwaarden gehoor te geven en de restauratie van complex Mansveld zowel voor te bereiden als te begeleiden tijdens de uitvoering.
 

Een belangrijke eerste stap voor de restauratie was het verkrijgen van goedkeuring door de monumentencommissie, waarbij in dit project ‘het voorkomen van verder verval’ centraal stond, niet om de verschillende objecten te renoveren als zijnde ‘nieuw’. Door een zeer grondige en gedetailleerde inspectie en inventarisatie ter plaatse zijn alle schadebeelden inclusief schademechanismen in kaart gebracht en zijn herstelmaatregelen voorgesteld die zijn gericht op het voorkomen van verder verval. Deze aanpak maakte het ook mogelijk een nauwkeurige raming uit te werken op niveau van schaderegels. Gezien het beschikbare budget zijn onderhoudsmaatregelen vervolgens geprioriteerd.

Om de te realiseren scope te maximaliseren binnen het beschikbare budget is er voor de contractering gekozen om:
– Het werk aan te besteden middels een UAV-GC overeenkomst met gunning op EMVI, om de inbreng van innovatieve maatregelen en werkwijzen vanuit de markt aan te moedigen;
– Het werk aan te besteden op basis van een plafondbedrag waarbij de inschrijver die de meeste scope aanbood binnen het beschikbare budget een aanzienlijk grotere kans had op het verwerven van het project;
– Van de inschrijvers een visie te vragen op de keuze voor de omvang in de scope in relatie tot de doelstelling ‘voorkomen van verder verval’.

Gedurende de realisatie van het werk hebben wij het project begeleid door middel van het uitvoeren van risicogestuurde toetsen (Systeemgerichte Contractbeheersing). Op basis van een eigen risico-inventarisatie zijn toetsen uitgevoerd bij/tijdens kritische momenten. Door de gekozen aanpak is het gelukt om binnen het beschikbare budget alle voorziene maatregelen uit te voeren en tijdig op te leveren. Onze opdrachtgever, Waterschap Rivierenland, is blij dat met de restauratie van inundatiecomplex Mansveld de geschiedenis van het waterbeheer behouden en zichtbaar blijft.
 

Opdrachtgever:Waterschap Rivierenland

Globale omschrijving opdracht: Advies ten behoeve van contractvoorbereidingen en begeleiding van de uitvoeringswerkzaamheden.
 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R