Ruimte voor de Waal Nijmegen

Kwaliteitsbewaking door middel van tweedelijns keuringen


De Waal bij Nijmegen krijgt meer ruimte door de dijk zo’n 350 meter landinwaarts te verplaatsen. In het nieuwe buitendijkse gebied wordt een grote nevengeul gegraven. Hierdoor ontstaat een eiland in de Waal en in de toekomst een uniek rivierpark met ruimte voor wonen, recreatie, cultuur, water en natuur. Andere werkzaamheden betreffen het realiseren van drie beeldbepalende bruggen en een nieuwe kade. Door de bijzondere vormgeving zijn de kunstwerken constructief en uitvoeringstechnisch een grote uitdaging met hoge architectonische eisen.

 

De tweedelijns toetser is verantwoordelijk voor de borging dat werkzaamheden conform het projectmanagementsysteem worden uitgevoerd en dat de projectorganisatie leert van ervaringen. Om te borgen dat processen op de juiste wijze worden doorlopen en producten aan de gestelde eisen voldoen, past i-Lent kwaliteitsmanagement toe. Als extra kwaliteitsborging hanteert i-Lent een systeem van tweedelijns kwaliteitscontrole. Hiervoor is in het projectteam een tweedelijns toetser aangesteld. De tweedelijns kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd in de vorm van interne audits. Deze audits worden vormgegeven conform de principes van SCB en risicogestuurde toetsing.

Afhankelijk van de resultaten en de voortgang van het project zal vervolgens meer op productniveau worden geaudit. Hierbij staat de vraag centraal of de producten voldoen aan de eisen. Deze keuringen in de tweede lijn zijn een aanvulling op de eerste lijn en worden uitgevoerd met een lagere frequentie. De resultaten van de audits worden vastgelegd in een auditrapport.

Behalve audits bij medewerkers van i-Lent voert de tweedelijns toetser ook audits uit bij ZHP (zelfstandige hulppersonen). Deze audits kunnen zowel op het project als op de productielocatie van de ZHP plaatsvinden. Naast de tweedelijns keuringen tijdens de uitvoering heeft Wagemaker ook bijgedragen aan de voorbereiding door de eenduidigheid van de bij de opdrachtgever in te dienen plannen en de aansluiting hiervan op de contractverplichtingen te waarborgen.
 

Opdrachtgever: Combinatie i-Lent (Dura Vermeer – Ploegam)

Globale omschrijving opdracht: Procesbeheersing door middel van tweedelijns toetsen
 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R