Thuis in tunnels

Duidelijkheid in de huidige staat van spooronderdoorgangen, land- en verdiepte tunnels was de vraag van de Gemeente Leiden, met als doel een gedegen onderhoudscontract voor het dagelijks, regulier en vaste onderhoud. Wagemaker heeft hier invulling aan gegeven.

 
Samen met de gemeente, tunnelbeheerder en hulpdiensten zijn de werkzaamheden en risico’s afgestemd. Sessies ter voorbereiding, alvorens de benodigde inspecties uit te voeren met als resultaat beheer-en onderhoudsplannen voor de zes tunnels in Leiden.

Inspecties

Door het uitvoeren van een object inventarisatie gecombineerd met een toestandsinspectie conform CUR- aanbeveling 117, is de huidige toestand van alle constructiedelen inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn de gebreken voorzien van gedegen herstel adviezen. Samengevat in een heldere rapportage per kunstwerk dat de basis vormt van het uiteindelijke werkcontract. Een meerjarig werkcontract voor het dagelijks- regulier en vaste onderhoud van de tunnels.

Tunnelwet

Alle tunnels dienen sinds 2019 te voldoen aan de tunnelwet. Deze tunnelwet heeft betrekking op zowel de fysieke onderdelen zoals installaties, constructies en veiligheid, als op procedures en processen. Een quickscan is uitgevoerd om na te gaan op welke onderdelen de tunnels niet voldoen en wat er moet gebeuren om de tunnels te laten voldoen.

Beheer- en onderhoudsplan

Het beheer- en onderhoudsplan berust op decompositie van bouwkundigen en werktuigbouwkundige hoofdonderdelen. Conform de SSK- systematiek zijn de LCCM-kostenramingen opgesteld, incl. directe- en indirecte kosten. Een samenvatting van de kosten op objectniveau. Voor wat betreft de LCCM-kosten voor herbouw na 100 jaar is rekening gehouden met de kosten voor verwijderen en terugplaatsen bovengelegen onderdelen van het spooremplacement.

Communicatie

Afstemmen en verbinden zijn belangrijke factoren om tot een goed resultaat van de werkzaamheden en uitgangspunten te komen. Gedurende het proces zijn meerdere overleggen gevoerd om de voorbereidende werkzaamheden zorgvuldig op en met elkaar af te stemmen. Rapportages, beheer- en onderhoudsplannen, vaststellen EMVI-criteria, van conceptbestek naar definitief bestek, passende contractvorm en het begeleiden van de aanbesteding.
 

Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Globale omschrijving opdracht: In kaart brengen en rapporteren actuele staat tunnels, opstellen herstel- en onderhoudscontracten, advies contractvorm en begeleiden aanbesteding onderhoud.

 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R

Mariëlle de Kleijn

EmailLinkedin

Mariëlle de Kleijn

adviseur