Tunnels Wegenproject Westland

Verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van het Westland

Het Westland is van groot economisch belang voor Zuid-Holland. De bereikbaarheid van het gebied staat onder druk vanwege het zwaar belaste wegennet. In het gebied komen veel verkeersstromen samen. Dit betreft economisch verkeer (Greenport), recreatief verkeer (Hoek van Holland en kustzone) en woon- werkverkeer.
Om de bereikbaarheid ook in de toekomst te garanderen heeft de provincie Zuid-Holland opdracht gegeven om een aantal provinciale wegen te herinrichten, waarbij naast de verbetering van de bereikbaarheid ook de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van het gebied wordt aangepakt.

 

Wagemaker heeft een definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp gemaakt van drie betonnen tunnels van dit project. Het betreft een drietal (brom)fietstunnels in
het kassengebied rondom de Lier, een gebied vol kabels en leidingen.

De Maasdijk en de Pettendijk zijn twee tunnels welke gerealiseerd worden in een nieuw aan te leggen wegtracé tussen de A20 en de Maasdijk. De tunnels zijn uitgevoerd als monoliete, in het werk gestorte, gewapend betonnen constructies. Beide tunnels zijn gefundeerd op geprefabriceerde betonnen palen. Het dak heeft een gebogen vorm. De tunnel Maasdijk maakt deel uit van een secundaire waterkering en heeft daarbij een waterkerende functie. Hiertoe is een schotbalksponningconstructie aan beide zijden van de tunnel aanwezig. Ook zijn damwanden aanwezig ter bescherming tegen onder- en achterloopsheid. Aan de noordzijde van de tunnel Maasdijk sluit de fietsbrug Bypass Maasdijk (over de watergang) middels een oplegnok aan op de tunnel.

De tunnel Burgemeester Elsenweg is eenzelfde soort constructie als de overige twee tunnels met overeenkomstige vormgeving. Het gesloten deel bestaat, in verband met de fasering, uit enkele moten. Deze fasering is een extra complicerende factor waar rekening mee gehouden dient te worden. Daarnaast is er bij dit kunstwerk sprake van een zeer scheve kruising (48 graden).
 

Opdrachtgever: Aannemingsmaatschappij VOBI b.v.

Globale omschrijving opdracht: Het uitvoeren van een definitief ontwerp (DO) en het uitvoeringsontwerp (UO) van drie te realiseren (brom)fietstunnels.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp