Wat we bieden - Projecten

Amsterdam toekomstbestendig

Breed constructief advies in onze hoofdstad.

‘Het enthousiasme en de deskundigheid van Wagemaker om zich te verdiepen in de Amsterdamse bruggen is groot. Ze onderscheiden zich door proactief mee te denken. Hierbij tonen ze lef en creativiteit. Een grote meerwaarde voor onze opgave.’

Ronald Damstra, taakveldtrekker bij Programma bruggen en kademuren van gemeente Amsterdam

De uitdaging

Het programma Bruggen en Kademuren van de gemeente Amsterdam omvat zo’n 850 bruggen waarvan de (constructieve) staat onbekend is en onduidelijk is of ze voldoen aan het huidig wettelijk kader. Om Amsterdam ook in de toekomst veilig en toegankelijk te houden is inzicht in de huidige staat van de objecten essentieel. Hierbij dienen we rekening te houden met de belasting van de huidige verkeersstromen en de leefbaarheid voor de bewoners. Daarnaast is inzicht in het areaal cruciaal om ook in de toekomst de nodige onderhoudsbudgetten te reserveren.

In Amsterdam is de diversiteit in volledigheid, beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de objectarchieven zeer groot. Daarnaast is ook de diversiteit in type constructies enorm, het areaal omspant zo’n 250-300 jaar aan bouwhistorie. In de oude binnenstad bevinden zich nog onderdelen in hoofddraagconstructies uit de 18de eeuw, toen vooral metselwerk en hout gangbare materialen waren. Vanaf eind 19de eeuw werden ook beton en staal toegepast.

Wagemaker is samen met twee nevenopdrachtnemers verantwoordelijk voor het opstellen van een instandhoudingsanalyse, een toets constructieve veiligheid en aanvullende onderzoeken - hoofdzakelijk verificatieberekeningen - voor de 850 objecten.

De oplossing

Om aantoonbaar inzichtelijk te maken of de bruggen voldoen aan het huidig wettelijk kader, is de opdracht opgedeeld in meerdere stappen.

Voor ieder object doorlopen we de zogenaamde Happy Flow: een archiefonderzoek, een bureaustudie inclusief het opstellen van een paspoort en decompositie, een inspectie, het opstellen van een object-risico-analyse (ORA), wat uiteindelijk resulteert in een instandhoudingsanalyse op objectniveau. Daarnaast stellen we  voor ieder object een constructieve beschouwing op.

Per object stellen we zo uniform mogelijk een constructief risicoprofiel op. Dat risicoprofiel is onvolledig als de beschikbare informatie incompleet is. Bij de objecten met een onvolledig risicoprofiel adviseren we aanvullend nader onderzoek, veelal in de vorm van een verificatieberekening.
Na uitvoering van een verificatieberekening hebben we feitelijk aangetoond of een brug aan het huidig wettelijk kader voldoet. We keuren niet zomaar af. Als we nog kansen zien om met verfijnd rekenen alsnog aantoonbaar veilig te zijn, dan adviseren we dat. Bijvoorbeeld met behulp van DIANA volumemodellen en/of niet lineair elastische benaderingen. Hierna volgt een definitieve instandhoudingsanalyse, het onvolledige risicoprofiel is nu volledig.

Het resultaat

Een instandhoudingsanalyse en constructieve beschouwing voor ieder object geeft de gemeente inzicht in de staat van de objecten. Het maakt inzichtelijk wat Amsterdam in de toekomst moet doen om de veiligheid van bewoners en bezoekers te garanderen en hoeveel geld ze de komende jaren moet reserveren om het areaal in goede conditie te houden. Zo is uiteindelijk voor ieder object aantoonbaar of het voldoet aan het huidig wettelijk kader.

Door de omvang van de opgave is samenwerken & ontwikkelen integraal in het project verweven. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de betrokken partijen leren van en met elkaar. Dit leidt tot kennisverwerving, voortschrijdende inzichten, efficiency slagen in de vorm van kostenreductie en/of capaciteitsreductie en risicogestuurd beheer.

‘Gemeente Amsterdam heeft het aangedurfd om met deze opgave groots te denken. Risicogestuurd en met respect voor het historisch areaal. Een visie die perfect bij ons past. De uitwerking kende door onder andere de complexiteit grote uitdagingen. Met vertrouwen, kennis en  geduld hebben we die uitdagingen aangepakt en inmiddels realiseren we een fantastisch project. We zijn trots dat we bijdragen aan de toekomst en instandhouding van onze hoofdstad!’

Maurice van Heesch, senior adviseur-projectleider bij Wagemaker

Onze partners

Onze partners: Nebest en combinatie IV-infra/Movares

Principaal: Gemeente Amsterdam

Fotografie: David Rozemeyer Fotografie

Andere voorbeeldprojecten