Wat we bieden - Projecten

Integraal ontwerp verkeersknooppunt

N280 Leudal: vlot en veilig verkeer dankzij digitalisering.

Het wegontwerp voor de herinrichting zal zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer tussen Leudal en Roermond, een goede bereikbaarheid van de regio én een grotere verkeersveiligheid.

De uitdaging

De afgelopen jaren is het verkeer op de N280 sterk toegenomen, vooral in de omgeving van Roermond. Op de N280 Leudal gebeurden bovendien vaak verkeersongelukken. De provincie Limburg wilde daarom de verbinding tussen de gemeenten Roermond en Leudal optimaliseren, met een betere doorstroming, aandacht voor de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid, en een logische aansluiting op de A2, de A73 en de B52 richting Duitsland.

De provincie Limburg pakt daar vier knelpunten aan: de Kelperbrug en omgeving, Kelpen-Oler en omgeving, Horn en omgeving en Baexem.

In opdracht van de provincie Limburg stond Wagemaker samen met onze partner Kragten in voor de werkzaamheden om het project in procedure te brengen.

De oplossing

Voor dit project vormden we een integraal ontwerpteam met Kragten. Wij richtten ons hierbij op het project- en contractmanagement, en het ontwerp van de kunstwerken. Kragten stuurde op het wegontwerp, de inpassing en de PIP/MER-procedure.

In nauwe samenwerking met de provincie Limburg en de gemeente Leudal zijn we tot een integraal ontwerp gekomen voor de wegen en kunstwerken op het traject. Bij een integraal ontwerp kijken we naar de volledige opgave, de complexiteit van de omgeving, de procedures en de randvoorwaarden, zoals veiligheid, landschap en natuur. Hierbij zorgden we voor afstemming met de verschillende stakeholders.

De grootste veranderingen vinden plaats bij Baexem en de Kelperbrug. Waar de N280 eerst door de kern van Baexem liep, zal die in de toekomst verdiept aan de rand van de kern komen,  en wordt de Kelperbrug vervangen.

Een belangrijke stakeholder gedurende het ontwerpproces was de groep omwonenden. Voor hen was het belangrijk inzicht te krijgen in de uitwerking van het wegontwerp inclusief een aantal viaducten, onderdoorgangen en nieuw in te passen rotondes en kruispunten. Door de traditionele 2D ontwerpdocumenten te vertalen naar een interactief 3D-model kregen zij een duidelijk totaalbeeld. We hebben het digitale wegontwerp samengevoegd met ons kunstwerkenontwerp en in een game engine geplaatst. Door luchtfoto’s, pointcloud data, wegmarkeringen, bebording en overig wegmeubilair toe te voegen, ontstond een interactief model dat een goed beeld gaf van het eindresultaat.

Dit interactieve model is gebruikt tijdens een bewonersavond, waarbij we vanuit verschillende oogpunten het effect van het nieuw ontwerp inzichtelijk maakten. Daarnaast is het model in de vorm van een applicatie als download aangeboden waardoor alle geïnteresseerden het ontwerp nog eens in alle rust konden ervaren.

Het resultaat

Ons integraal, multidisciplinair ontwerp heeft ertoe geleid dat de Provinciale Staten in juni 2022 het Provinciale Inpassingsplan (PIP) N280 Leudal heeft vastgesteld. Naast een inpassingsplan is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld en is een besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen. 

Het wegontwerp voor de herinrichting zal zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer tussen Leudal en Roermond, een goede bereikbaarheid van de regio én een grotere verkeersveiligheid. De vermindering van de verkeersoverlast voor omwonenden zal de leefbaarheid van de stad verbeteren.

Onze partners

Onze partners: Kragten

Principaal: Provincie Limburg

Visualisaties: Wagemaker

Andere voorbeeldprojecten